Instructie Cito-toets

Instructie voor de leerlingen bij toets B8/M8, deel 1
Voordat u de opgavenboekjes uitdeelt, vertelt u in het kort wat er gaat gebeuren. Jullie krijgen een boekje. In dat boekje staan rekenopgaven, die wij gaan maken. lk deel nu de boekjes uit, maar je mag het nog niet opendoen. Laat het nog maar even liggen. lk ga zo dadelijk vertellen wat we gaan doen. Vervolgens deelt u de boekjes en de antwoordbladen uit.
Als u klaar bent met uitdelen, vertelt u waar de leerlingen op het antwoordblad hun naam moeten schrijven. Dan vervolgt u met: Je mag niet in het opgavenboekje schrijven. Je antwoord schrijf je telkens, met potlood, op het antwoordblad. Doe nu je opgavenboekje open. Je ziet aan de linkerkant op de bladzijde een grote 1 staan. We gaan vandaag deel 1 maken. Op de bladzijde aan de rechterkant staan twee voorbeeldopgaven. Controleer of iedereen de goede bladzijde voor zich heeft. De voorbeeldopgaven gaan we samen maken. Kijk naar het eerste voorbeeld (wijs aan in een boekje dat u omhoog houdt). Daar staat een 1 voor. Luister goed wat je moet doen. Lees de opdracht zacht voorjezelf. Doe dat twee keer. Schriff daarna je antwoord op de streep op het antwoordblad bij 1 onder het woord voorbeeldopgaven.

Studievaardigheden

Het vak studievaardigheden komt niet voor op deze toets. Het maakt onderdeel uit van taal en rekenen op de Cito-toets. Bezoek voor een compleet overzicht de website.

Controleer of de leerlingen hun antwoord op de streep op het antwoordblad hebben opgeschreven en bespreek de opgave met de leerlingen. Laat een leerling de opgave oplezen en vraag de leerling wat hij op het antwoordblad heeft opgeschreven en hoe hij of zij dat wist. Sluit af met: Je had 198 moeten opschrijven op de streep op het antwoordblad, want het is voor 198 euro in totaal. Had je dat niet goed, gum dan het foute antwoord uit en schrijf 198 op de streep op het antwoordblad.